Maşina de Casă şi Control

RCIMCCM2407/1998
ID intern unic:  313445 
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA INTERDEPARTAMENTALĂ PENTRU MAŞINILE DE CASĂ ŞI CONTROL
REGULAMENT Nr. 2407 
din  24.07.1998
cu privire la modul de exploatare a maşinelor
 de casă şi control cu memorie fiscală
Publicat : 10.12.1998 în Monitorul Oficial Nr. 109-110     art Nr : 209

    MODIFICAT
    DCIMCC26-11/2-22/02 din 14.03.17, MO78-84/17.03.17 art.584
    DCIMCC01-05 din 24.01.08, MO97-98/03.06.08 art.302
    DCIMCC03-05 din 12.09.07, MO157-160/05.09.07 art.596
    DCIMCC02-05 din 25.05.07, MO86-89/22.06.07 art.406
    DCIMCC4-05 din 18.08.06, MO146-149/15.09.06 art.501


"APROBAT"Prin decizia Comisiei interdepartamen-tale pentru maşinile de casă şi controldin 24 iulie 1998Preşedintele comisiei M. MANOLIR E G U L A M E N T U Lcu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şicontrol cu memorie fiscală   Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală este elaborat întru executarea pct.4 a Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar " (Monitorul Oficial, nr.62-65 din 09.07.98,partea II, art.589). Regulamentul are drept scop expunerea succintă a informaţiei privind pîrţile cointeresate în problemele producerii, livrării, vinderii, implementării şi aplicării maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală (în continuare - MCC), determinînd sarcinile, drepturile şi obligaţiunile fiecărei părţi.1. Noţiuni generale1.1 Părţile cointeresate în stabilirea modului de soluţionare a problemelor producerii, livrării, vinderii, aplicării MCC, precum şi nemijlocit preocupate de vinderea, aplicarea, deservirea tehnică, reparaţia MCC şi controlul asupra acestor activităţi, sînt:- organele legislative şi executive centrale ale Republicii Moldova;- Comisia interdepartamentală pentru MCC (în continuare - Comisia);- Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat și subdiviziunile acestuia (în continuare - Serviciul Fiscal de Stat), Garda Financiară;- Departamentul  Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică al Republicii Moldova (în continuare - Moldovastandard);- organele administrării publice locale;- producătorii MCC - persoane juridice indigene sau din străinătate, care produc MCC în corespundere cu cerinţele actelor normative şi care garantează funcţionalitatea MCC cu un set strict determinat de caracteristice funcţional-tehnice;- solicitant  (furnizor) al MCC (în continuare  - solicitant) - persoană juridică indigenă cu dreptul exclusiv de furnizare a modelului concret de MCC pe piaţa Republicii Moldova şi la iniţiativa căruia modelul concret a fost inclus în Registrul unic al MCC;- vînzătorii  de MCC (în continuare - vînzători) - persoane juridicesau fizice, care vînd MCC;- utilizatori (consumatori)  MCC  (în continuare -  utilizatori)  - persoane juridice sau fizice, care aplică MCC în deplină corespundere cu legislaţia Republicii Moldova şi actele normative în vigoare;- centrele de deservire tehnică şi reparaţie a MCC (în continuare - CDT) - persoane juridice sau fizice, care prestează servicii privind pregătirea MCC pentru exploatare, deservirea tehnică şi reparaţia lor, fiind acreditate de Moldovastandard şi înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat;- responsabil de activitatea financiară a întreprinderii - este directorul (administratorul), locţiitorul lui, administratorul de serviciu sau o altă persoană în  funcţie a  întreprinderii  special împuternicită;- casier (operator) - persoană în funcţie cu răspundere materială, care nemijlocit înregistrează cumpărarea, vînzarea mărfurilor (prestarea serviciilor) aplicînd MCC şi  se achită cu cumpărătorii (clienţii) eliberîndu-le bonul de casă.
    [Pct.1.1 modificat prin DCIMCC26-11/2-22/02 din 14.03.17, MO78-84/17.03.17 art.584]1.2 Bon de casă - document  în limba de stat, imprimat la  MCC  în timpul înregistrării cumpărării, vinderii  mărfii (serviciilor prestate), care obligatoriu se înmînează cumpărătorului (clientului) şi conţine următoarele elemente:- denumirea, adresa şi codul fiscal al întreprinderii;- numărul de identificare (de uzină) al MCC;- numărul de înregistrare al MCC, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat;- numărul de ordine al bonului de casă;- denumirea fiecărei mărfi (serviciu);- costul şi codul  cotei de impozitare  (TVA) a fiecărei  mărfi (serviciu);- cantitatea  (dacă  nu  este egală cu unu) şi preţul  mărfii (serviciului);- costul total al tuturor mărfurilor procurate (serviciile prestate);- data şi ora eliberării bonului de casă.
    [Pct.1.2 modificat prin DCIMCC26-11/2-22/02 din 14.03.17, MO78-84/17.03.17 art.584]1.3 Banda de  control - bandă de hîrtie pe care MCC imprimă  copiile bonurilor de casă eliberate.1.4 Bonul dării de seamă fiscală pe zi - document imprimat de MCC la executarea operaţiei de casă "închiderea schimbului" şi care conţine toată informaţia gestionară  pe zi înregistrată în memoria fiscală, privind suma  circulaţiei mărfurilor realizate (serviciilor  prestate), impozitele defalcate şi bonurile de casă eliberate.1.5 Registrul maşinii de casă şi control (în continuare - RMCC) - un registru special, este document contabil gestionar (anexa nr.3).1.6 Mostra de control  a MCC - este o MCC de model concret, care a trecut  încercările de laborator privind corespunderea  modelului Cerinţelor tehnice către MCC, standardelor naţionale şi interstatale în vigoare, care a obţinut avizul comisiei de  experţi  şi certificatul corespunderii sistemului de stat de certificare şi este inclus  în Registrul unic al MCC din Republica Moldova.1.7 Răspunzători  pentru  păstrarea bonurilor de casă, benzilor de control,  RMCC şi păstrarea datelor în memoria MCC sînt conducătorii  şi stăpînii întreprinderilor.1.8 Controlul asupra respectării modului de exploatare a MCC, privind completitudinea evidenţei încasărilor banilor, la întreprinderi îl efectuează stăpînii, conducătorii, contabilii-şefi ai întreprinderii, Serviciul Fiscal de Stat şi Garda Financiară.
    [Pct.1.8 modificat prin DCIMCC26-11/2-22/02 din 14.03.17, MO78-84/17.03.17 art.584]
2. ComisiaProblemele cu care se ocupă Comisia, drepturile şi obligaţiunile ei sînt determinate în Regulamentul cu  privire la Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control (anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din 28.04.98).3. Ministerul Finanţelor3.1 Serviciul fiscal:- asigură organizatoric - tehnic activitatea Comisiei;- ţine Registrul unic al MCC în corespundere cu Regulamentul cu privire la Registrul unic al MCC (anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din 28.04.98), înaintează propuneri Comisiei privind includerea în Registrul unic a modelelor concrete de MCC solicitate, care corespund cerinţelor actelor normative în vigoare, precum şi privind excluderea din Registrul unic a modelelor,care nu asigură controlul asupra completitudinii evidenţei încasărilor;- efectuează înregistrarea, scoaterea de la evidenţă (înregistrare), reînregistrarea  MCC a utilizatorilor, precum şi controlul asupra utilizării  lor  în corespundere cu Regulamentul cu privire la modul  de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării MCC, aprobat de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, aplică amenzi celor  ce încalcă modul de exploatare a MCC;- examinează scrisorile, interpelările, plîngerile referitoare  la aplicarea MCC;- înregistrează CDT, acreditate de Moldovastandard, în scopul asigurării exploatării corecte a MCC de către utilizatori.3.2 Garda Financiară:- efectuează controlul utilizării MCC  în corespundere  cu Regulamentul cu  privire la  modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării MCC;-aplică amenzi celor ce încalcă modul de exploatare a MCC.4. MoldovastandardProblemele de  bază  ale Moldovastandard, privind  implementarea şi aplicarea MCC:- acreditează CDT (apreciază competenţa  tehnică, prezenţa condiţiilor  necesare pentru desfăşurarea lucrărilor de  implementare, deservire tehnică  şi  reparaţie  a MCC şi  eliberează  Certificat  de acreditare);- acreditează şi  efectuează  controlul asupra activităţii laboratoarelor de încercări a  modelelor  concrete de MCC, privind corespunderea lor Cerinţelor tehnice către MCC, standardelor  naţionale şi interstatale în vigoare;- eliberează Certificatul  de conformitate a modelului  concret  de MCC, care asigură conformitatea modelului concret de MCC cu cerinţele documentelor normative în vigoare;- eliberează copia raportului de încercări a modelului concret de MCC, privind corespunderea  lui  Cerinţelor tehnice către MCC, standardelor naţionale şi interstatale în vigoare;- inspectează activitatea CDT;- efectuează controlul asupra utilizatorilor MCC, în modul stabilit;- înaintează Comisiei propuneri, privind excluderea modelului MCC din Registrul unic în caz de depistare a unor  defecte  ascunse sau necorespunderii MCC  concrete mostrei de control;- efectuează  expertiza  producerii  autohtone a  MCC  privind corespunderea  lor Cerinţelor tehnice către MCC, standardelor  naţionale şi interstatale în vigoare.5. Organele administrării publice localeOrganele administrării publice locale:- iau măsuri  întru  asigurarea  executării actelor legislativ-normative, deciziilor Comisiei  privind  problemele implementării şi utilizării MCC, ce se referă la ele;- lichidează singure sau înaintează propuneri, privind lichidarea încălcărilor actelor legislative şi normative în vigoare de către solicitanţii  (furnizorii) MCC, vînzătorii, utilizatorii şi CDT, în Comisie sau Moldovastandard.6. Solicitantul (furnizorul) MCCSolicitantul (furnizorul) MCC:- pregăteşte toate documentele necesare pentru includerea modelului concret a MCC în Registrul unic, în corespundere cu prevederile Regulamentului cu privire la Registrul unic al MCC (anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.474 din  28.04.98)  şi  le depune Comisiei;- efectuează  livrarea  MCC,  care corespund mostrei  de  control a modelului inclus în Registrul unic;- asigură livrarea utilajului de stand, programelor de testare, pieselor de schimb şi accesoriilor, documentaţiei pentru reparaţie şi exploatare pe parcursul întregii perioade de exploatare a  MCC, determinată de Comisie;- asigură aducerea  MCC livrate de el în corespundere cu  Cerinţele tehnice către MCC, în caz de modificare a acestora;- poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, dacă  MCC livrate de el nu corespund cu mostra de control  sau conţin defecte constructive ascunse;- creează pe bază de contract  reţeaua  vînzătorilor şi CDT, coordonează şi controlează activitatea lor;- perfectează contracte cu vînzători pentru vinderea şi cu CDT pentru deservirea tehnică şi reparaţia MCC livrate de el;- asigură nemijlocit  sau prin intermediul CDT deservirea tehnică şi reparaţia MCC în perioada de garanţie şi post-garanţie;- asigură CDT cu piese de schimb şi accesorii, documentaţie pentru reparaţie  şi exploatare pe parcursul întregii perioade de exploatare  a MCC;-efectuează şcolarizarea vînzătorilor şi lucrătorilor CDT, atestarea lor, le liberează adeverinţe corespunzătoare;- şcolarizează nemijlocit sau acordă ajutor metodologic CDT întru organizarea şcolarizării lucrătorilor Serviciului  fiscal şi  a utilizatorilor pe întrebările aplicării MCC;- execută deciziile Comisiei, acumulează şi generalizează informaţia despre reţeaua de vînzători şi CDT existentă, cantitatea MCC livrate şi utilizate, despre exploatarea lor şi o prezintă Comisiei, după necesitate;- poartă răspundere pentru neperfectarea titlurilor paşaportului MCC, care determină obligaţiunile de garanţie şi controlul calităţii MCC. Afară deaceasta în paşaport trebuie să fie indicată denumirea deplină şi adresa solicitantului (furnizorului), precum şi date privind CDT;- solicitantul modelului MCC, în afara celor enumerate, poate îndeplini funcţiile vînzătorului şi CDT, dacă respectă cerinţele stabilite faţă de ei de actele legislativ-normative.7. Vînzătorii7. Vînzătorii:- perfectează  contracte de vînzare a MCC cu solicitantul  şi de deservire tehnică şi reparaţie a modelului MCC cu CDT;- vînd MCC, dacă  dispun  de  contracte  perfectate de vînzare cu solicitantul  modelului şi de deservire tehnică şi reparaţie a modelului MCC cu CDT;- ajută utilizatorii să  perfecteze contracte cu  CDT,  privind implementarea, deservirea tehnică şi reparaţia MCC;- pot transmite MCC în arendă cu condiţia înregistrării ulterioare a acestor MCC de către arendaş la Serviciul Fiscal de Stat, în modul stabilit;- pot exercita funcţiile CDT, dacă respectă cerinţele stabilite faţă de ele de actele legislativ-normative.
    [Pct.7 modificat prin DCIMCC26-11/2-22/02 din 14.03.17, MO78-84/17.03.17 art.584]
8. Centrele de deservire tehnică şi reparaţie a MCCCDT:- perfectează contracte cu solicitanţii modelelor, vînzătorii  şi utilizatorii MCC;- trebuie să  treacă  acreditarea  la Moldovastandard  şi să se înregistreze la Serviciul Fiscal de Stat;- prestează servicii privind instalarea, implementarea, deservirea tehnică şi reparaţia MCC conform  contractelor  încheiate şi  cu respectarea deplină a tuturor legilor şi actelor normative în vigoare;- poartă răspundere pentru încălcarea modului stabilit de exploatare a MCC;- şcolarizează specialiştii  implicaţi  în  lucru, organizează pregătirea  casierilor  (operatorilor), precum şi a  lucrătorilor Serviciul Fiscal de Stat pe întrebările utilizării MCC;- sînt în drept să exercite  funcţiile vînzătorilor  MCC, dacă respectă cerinţele stabilite faţă de ei de actele legislativ-normative.
    [Pct.8 modificat prin DCIMCC26-11/2-22/02 din 14.03.17, MO78-84/17.03.17 art.584]
9. Regulile de exploatare a MCC9.1 Utilizatorii sînt obligaţi:- să utilizeze MCC  în deplină conformitate cu actele legislativ-normative în vigoare;- să perfecteze  contracte de cumpărare -vînzare a MCC cu vînzătorii şi de instalare, implementare, deservire tehnică şi reparaţie cu CDT;- să nu utilizeze la efectuarea achitărilor în numerar MCC modelele concrete a cărora nu sînt incluse în Registrul unic al MCC;- să utilizeze la efectuarea achitărilor în numerar cu cumpărătorii (clienţii) numai MCC  în stare bună, sigilate şi  înregistrate (fiscalizate) de Serviciul Fiscal de Stat, în modul stabilit;- să efectueze instalarea, implementarea, deservirea tehnică, reparaţia şi decontarea MCC numai cu participarea specialiştilor CDT, care exercită deservirea tehnică şi reparaţia MCC în perioada de garanţie şi  post-garanţie şi care dispun de drepturi  corespunzătoare pentru aceste activităţi;- să organizeze  perfectarea,  evidenţa,  păstrarea  şi  decontarea documentelor, privind utilizarea, deservirea tehnică şi reparaţia  MCC, să numească persoane concrete răspunzătoare pentru aceasta;- să întrerupă utilizarea MCC, dacă a fost violat sigiliul  sau depistate alte defecte ale MCC (neîndeplinirea de către MCC măcar a unei caracteristici funcţional-tehnice garantate de producător) şi să informeze neîntîrziat Serviciul Fiscal de Stat şi CDT, documentînd faptul;- în toate cazurile, cînd temporar aplicarea MCC este imposibilă (deteriorarea  MCC, deconectarea reţelei electrice, etc.), să întrerupă vînzarea mărfurilor (prestarea serviciilor) sau să organizeze lucrul în continuare, eliberînd cumpărătorilor (clienţilor) bonuri de plată,  în modul  stabilit, şi menţionînd în RMCC data, ora şi pricina întreruperii aplicării MCC. Durata utilizării bonurilor de plată, în aceste cazuri, se reglementează prin decizia Comisiei interdepartamentale pentru MCC;- să asigure  condiţiile de exploatare a MCC conform celor  indicate în ghidul de exploatare (paşaport);- să admită lucrul la MCC numai persoanelor, care au însuşit instrucţiunea de exploatare a MCC, în volumul minimal tehnic, modul de exploatare a MCC, stabilit de prezentul Regulament, precum şi regulile comercializării (prestării  serviciilor), încheind cu  aceste  persoane contracte de răspundere materială;- să asigure imprimarea bonului de casă conform prevederilor pct.1.2 al  prezentului  Regulament, utilizarea benzii de control şi  înmînarea obligatorie a bonului de casă cumpărătorului (clientului);- să asigure pentru  fiecare MCC ţinerea, perfectarea şi  păstrarea RMCC (anexa nr.3) pe parcursul întregii perioade de exploatare a MCC la întreprindere şi  încă  3 ani după scoaterea  MCC de la  evidenţă (înregistrare) de către Serviciul Fiscal de Stat;- să asigure efectuarea operaţiei de casă "închiderea schimbului" pe parcursul  a cel mult 24 de ore, începînd de la ora perfectării primului bon de casă al schimbului curent;- să asigure  păstrarea benzilor de control utilizate împachetate şi sigilate pe parcursul a 15 zile după efectuarea şi semnarea rezultatelor ultimei inventarieri, iar în caz de încălcări în activitatea economică şi financiară - pînă la sfîrşitul precăutării cazului;- să asigure  păstrarea datelor în memoria fiscală a MCC în  termeni nu  mai  mici  decît  termenii  de  păstrare  a  datelor  garantaţi  de producătorul MCC;- să organizeze  şcolarizarea  de sine stătător sau cu  participarea specialiştilor CDT a persoanelor, privind lucrul la MCC concretă, utilizînd instrucţiunile de exploatare şi MCC nefiscalizată;- să păstreze  MCC de rezervă, pînă la implementarea lor, pe poliţe, conservate şi acoperite cu prelate;- să scoată MCC de la evidenţă (înregistrare), în modul stabilit, în caz că vinde sau transmite MCC altui utilizator;- să asigure accesul  necondiţionat al reprezentanţilor organelor  de control  la  MCC şi să prezinte documentele necesare, privind aplicarea lor.
    [Pct.9.1 modificat prin DCIMCC26-11/2-22/02 din 14.03.17, MO78-84/17.03.17 art.584]
9.2 Instalarea, implementarea, deservirea tehnică şi reparaţia MCC:- specialistul CDT, care îndeplineşte  lucrările de instalare, implementare, deservire tehnică şi  reparaţie a  MCC la utilizator, trebuie  să dispună şi să prezinte conducerii întreprinderii adeverinţa, privind dreptul lui de a deservi şi repara MCC de modelul concret;- la implementarea  MCC specialistul CDT testează MCC, stabileşte clişeul de firmă cu denumirea, adresa şi codul fiscal al întreprinderii, ajută utilizatorul să programeze MCC întru utilizarea tuturor posibilităţilor funcţional-tehnice ale MCC conform cerinţelor  actelor normative, probează MCC în lucru;- implementarea MCC trebuie să  se termine cu  înregistrarea (fiscalizarea) ei de către inspectorul fiscal în modul stabilit, iar după necesitate şi cu participarea specialistului CDT;- după finisarea  lucrărilor de implementare, MCC se sigilează şi  se documentează punerea ei în exploatare;- MCC trebuie să  aibă  paşaport  de formă stabilită, în care se înscriu informaţii, privind implementarea, reparaţia medie şi capitală a MCC;- la implementarea MCC în paşaport se fixează clişeul firmei  cu denumirea, adresa şi codul fiscal al utilizatorului, se indică  numărul actului  de  implementare  a  MCC, data,  funcţia  şi semnăturile responsabililor de implementare;- orice deschidere a MCC (scoaterea sigiliului şi sigilarea), în legătură cu exercitarea controlului asupra utilizării sau reparaţia curentă, se perfectează documentar cu un act conform anexei nr.1 şi înscriere autorizată  în Registrul chemărilor specialiştilor şi înregistrării  lucrărilor  efectuate (RCSÎLE), anexa nr.4. În  RMCC,  în aceste cazuri, se fixează data, ora şi motivul deschiderii;- transmiterea MCC la CDT, pentru reparaţie medie sau capitală precum şi restituirea, se efectuează în baza bonului del ivrare cu perfectarea actului conform anexei nr.1.Actul îl perfectează şi semnează  reprezentanţii utilizatorului MCC, CDT şi Serviciul Fiscal de Stat.În paşaport şi RMCC se fixează numărul actului, data, funcţia persoanelor enumerate. Bonul de livrare şi actul nu mai tîrziu de ziua următoare se transmite contabilităţii întreprinderii.
    [Pct.9.2 modificat prin DCIMCC26-11/2-22/02 din 14.03.17, MO78-84/17.03.17 art.584]
9.3 Pînă a începe înregistrarea vînzărilor (serviciilor prestate) la MCC:- pînă a începe lucrul, lacătul de lansare a MCC trebuie  să  fie închis, iar cheile să se păstreze la  responsabilul  de  activitatea financiară a întreprinderii;- paşaportul, Cartela de înregistrare a MCC, RMCC, alte documente se păstrează la responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii;- responsabilul de activitatea  financiară a  întreprinderii  este obligat  împreună cu casierul (operatorul) pînă la începerea lucrului să lanseze  MCC şi să se convingă că darea de seamă fiscală pe zi (darea de seamă de închidere a schimbului cu înscrierea datelor fiscale în memoria fiscală energetic-independentă) a fost efectuată şi a fost  perfectat RMCC normal, iar dacă darea de seamă fiscală pe zi nu a fost efectuată, să închidă schimbul şi să documenteze totul în mod normal;- responsabilul de activitate financiară a întreprinderii dă casierului (operatorului) cheile de la MCC necesare pentru lucru, îl asigură cu bancnote şi bani mărunţi în cantitate necesară pentru achitările cu cumpărătorii (clienţii), însă în limita mijloacelor permise ca sold în casă, precum şi cu benzi de hîrtie, bandă tuşată  şi alte materiale consumabile, prevăzute pentru MCC de  modelul  concret (contra semnătură);- responsabilul de activitate financiară  a  întreprinderii, convingîndu-se că MCC este în stare bună şi  locul de  lucru  este pregătit, dă indicaţie casierului (operatorului) de a începe lucrul;- casierul (operatorul)  pînă  a  începe  înregistrarea  vînzărilor (serviciilor  prestate)  la MCC, este obligat să se convingă  de  starea bună a MCC, să verifice sistemul de blocare, data şi ora în  MCC, să antreneze benzile de bonuri şi control;- responsabilul  de activitatea financiară şi casierul  (operatorul) perfectează începutul benzii de control, fixînd pe ea modelul şi numărul de uzină ale MCC, data şi ora începerii lucrului şi semnăturile sale;- casierul (operatorul),  pînă  a începe  înregistrarea  vînzărilor, înregistrează două  - trei bonuri de casă cu suma  zero,  pentru verificarea  completitudinii şi clarităţii imprimării datelor pe benzile de bonuri şi control;- casierul (operatorul), primind (contra semnătură) de la responsabilul  de activitatea financiară a întreprinderii bancnotele şi banii mărunţi în cantitatea necesară pentru achitări cu cumpărătorii, este obligat să pună banii în sertarul MCC, efectuînd totodată operaţia de casă "vărsări de serviciu";- casierul (operatorul) începe înregistrarea vînzărilor după ce instalează  utilajul adăugător necesar pentru lucru, afişează numele de familie al său şi lista cu preţuri în partea cumpărătorului (clientului).9.4 Lucrul casierului (operatorului) pe parcursul schimbului  9.4.1 Casierul (operatorul) este obligat:- să asigure  îngrijirea  minuţioasă  şi utilizarea cu  precauţie  a  maşinii, să o menţină curată şi în stare bună;- să efectueze operaţiile de înregistrare a cumpărărilor, vînzărilor mărfurilor (prestării  serviciilor)  în corespundere cu ghidul de exploatare a MCC de modelul concret;- să determine  suma  totală a cumpărăturilor (serviciilor) şi să  o anunţe cumpărătorului (clientului);- să primească  banii de la cumpărător (client) pentru  marfă  sau serviciile prestate în următorul mod:a) să anunţe  clar  suma de bani primită şi să pună banii aparte  în văzul cumpărătorului (clientului);b) să închidă  bonul  de casă, adică să termine  imprimarea  tuturor părţilor necesare şi datelor bonului de casă;c) să anunţe suma restului şi să o înmîneze  cumpărătorului (clientului)  împreună cu bonul de casă (bancnotele şi banii mărunţi  se înmînează concomitent);d) dacă la înmînarea restului cumpărătorului (clientului) apar divergenţe, cumpărătorul  este  în drept să  ceară  responsabilului de activitatea financiară a întreprinderii ridicarea casei;- să restituie  banii cumpărătorilor (clienţilor) pentru  mărfurile întoarse pînă la închiderea schimbului, adică pînă la imprimarea bonului dării de seamă fiscală pe zi, numai dacă cu marfa a fost întors bonul de casă  înregistrat în MCC dată şi ultimul este semnat de responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii.9.4.2 La apariţia  unor  dereglări a MCC casierul (operatorul)  este obligat:- să deconecteze  MCC şi să cheme responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii, apelînd la sistemul de semnalizare instalat în cabină;- să constate  caracterul  dereglării în comun cu  responsabilul  de activitatea financiară a întreprinderii;- în caz de imprimare neclară a elementelor pe bonul de casă, de neapariţie a bonului sau rupere a benzii de control, împreună cu responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii să  controleze amprentele bonului pe banda de control, să semneze bonul (dacă bonul n-a apărut, să imprime în locul lui un bon cu suma zero), indicînd pe verso suma corectă (leii cu litere, banii cu cifre) şi după verificarea lipsei omiterilor de numeraţie să perfecteze locurile ruperii benzii de control în modul perfectării începutului ei;- dacă dereglarea  MCC nu poate fi înlăturată cu puterile casierului (operatorului) şi  mai departe nu se poate lucra din cauza dereglării, împreună cu responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii să îndeplinească o înscriere  în RMCC, menţionînd data, ora  şi  motivul terminării  lucrului, să  informeze inspectorul fiscal şi să cheme specialistul CDT, perfectînd în modul corespunzător RCSÎLE (anexa nr.4).9.4.3 Casierului (operatorului) i se interzice:- să permită prezenţa persoanelor străine în locul unde se află MCC, să permită cuiva accesul la MCC cu excepţia responsabilului de activitatea financiară a întreprinderii şi, cu  învoirea  lui,  a specialistului  CDT sau  a  persoanei cu  funcţii de control  pentru verificarea casei;- să părăsească  cabina  casei fără înştiinţarea responsabilului de activitatea financiară a întreprinderii şi fără decuplarea MCC, fără să închidă cu cheia cabina şi MCC, iar părăsind cabina, toate cheile (de la cabină, de la MCC) trebuie să se găsească la casier (operator);- să lucreze fără bandă de control sau să încleie locurile de rupere a ei;- să aibă în casă  bani proprii  şi bani ce  nu  sînt  trecuţi  la evidenţă prin MCC;- să ridice casa  fără  permisiunea responsabilului  de  activitatea financiară a întreprinderii.9.5 Particularităţile decontărilor prin virament cu cumpărătorii 
9.5.1 Achitarea cu ajutorul cecurilor de decontare ale instituţiilor bancare:- cecul de decontări are serie şi număr şi reprezintă un formular de model  stabilit. În el se indică suma cecului (cu cifre şi litere), numele de familie, prenumele şi patronimicul posesorului cecului, rechizitele instituţiei bancare, care a eliberat cecul şi termenul de valabilitate a cecului. ecul de decontări se adevereşte prin semnăturile lucrătorilor instituţiei bancare şi sigiliul cu stema ţării, indicînd data eliberării;
- cînd cecul de decontări se prezintă pentru achitarea mărfii casierul (operatorul) verifică dacă formularul cecului corespunde modelului stabilit, dacă nu sînt ştersături, corectări ale textului şi ale sumeicecului, corespunderea cifrelor de control sumei înscrise  în cec, termenul de valabilitate a cecului, prezenţa amprentei  clare  a sigiliului  şi semnăturilor lucrătorilor instituţiei bancare, după ce se identifică prezentatorul cecului în baza paşaportului sau altui document ce înlocuieşte paşaportul;- întreprinderea de comerţ poartă răspundere materială  pentru primirea la achitare pentru marfă a cecurilor de decontări completate cu încălcări ale  Instrucţiunii privind modul de folosire a  cecurilor  de decontări;- după verificarea şi  primirea cecului de decontări  la  achitarea mărfii, casierul (operatorul) pune pe verso o ştampilă cu textul "Cecul a fost primit pentru achitarea mărfii", indicînd denumirea, codul fiscal al unităţii de comerţ şi data primirii cecului, se iscăleşte pe ştampilă şi notează  într-o listă specială datele din paşaportul sau documentul care îl înlocuieşte prezentat de cumpărător. Apoi suma indicată în cec o introduce  în  MCC, îndeplinind operaţia de casă corespunzătoare, ce înregistrează achitarea prin virament, şi eliberează bonul de casă;- cecurile de decontări  (se  raportă şi la carnetul de cecuri), primite pentru  achitarea mărfii, se predau de către întreprinderea de comerţ instituţiei bancare, care deserveşte unitatea comercială împreună cu încasările băneşti prin încasatorul băncii.9.5.2 Achitarea cu ajutorul carnetelor de cecuri:- carnetul de  cecuri  se eliberează pentru orice sumă  în  limitele mijloacelor depunătorului, care se află la cont în instituţia bancară;- carnetul de cecuri este un document nominal. În el se indică numele de familie, prenumele şi patronimicul  posesorului, instituţia bancară care a eliberat carnetul, numărul cecurilor din carnet, seria lor şi  numerele proprii. Se indică, de asemenea, numărul contului  în baza căruia a fost eliberat carnetul de cecuri şi suma lui. Data şi termenul de valabilitate a carnetului se confirmă prin semnăturile lucrătorilor instituţiilor bancare şi sigiliul  acestei  instituţii.Carnetul de cecuri are un anumit termen de valabilitate care poate fi prelungit, drept ce se face o inscripţie  confirmată  prin  semnătura lucrătorului instituţiei bancare şi sigiliu;- pe fiecare cec sînt indicate numărul curent, seria şi numărul propriu al cecului , iar pe verso -  numărul  instituţiei  bancare, reşedinţa ei, numărul contului de depuneri şi alte date referitoare la instituţia bancară. Fiecare cec are în carnet un cotor cu acelaşi număr;- la cumpărarea mărfii posesorul carnetului de cecuri completează un cec şi cotorul lui, cecul completat nedetaşat de carnetul de  cecuri, împreună cu paşaportul se prezintă casierului pentru achitarea mărfii;- la primirea  cecului  casierul (operatorul) identifică  persoana, posesoară  a  carnetului de  cecuri şi verifică datele cu înscrierea corespunzătoare de pe reversul cecului şi confirmă această însriere prin semnătura sa, de asemenea verifică termenul de valabilitate a carnetului de cecuri şi corectitudinea completării potrivit cerinţelor expuse  la lucrul cu cecurile;- cecul corect  completat este primit de casier (operator) pentru plata mărfii, detaşîndu-l de la carnetul de cecuri. Casierul (operatorul)  face nota respectivă pe reversul cecului (imprimă antetul magazinului), indicînd data  cînd a fost primit (luna  cu  litere) şi iscălindu-l;- în timpul pregătirii  încasărilor pentru a fi depuse la bancă, pe reversul listei de însoţire şi bonului de predare a încasărilor băneşti la rubrica "Lista cecurilor prezentate" se indică numerele şi seria cecurilor, numerele conturilor şi denumirea  întreprinderii care  a prezentat cecul, suma fiecărui cec şi suma totală a tuturor cecurilor.9.5.3 Achitarea cu ajutorul cartelelor de credit:- cartela de credit este un dreptungi din plastic cu o fîşie magnetică, care conţine datele necesare pentru achitarea mărfii;- la cumpărarea  mărfii  cartela se introduce în fanta MCC, care la rîndul ei printr-un sistem special este legată cu banca, prin canalul de legătură se comunică numărul contului posesorului cartelei de credit,se confirmă  solvabilitatea lui şi se ordonă trecerea la cheltuieli de  pe acest cont a sumei indicate (costul cumpărăturii sau al  serviciilor), apoi cartela de credit se înapoiază posesorului;- la introducerea  cartelei  de  credit  în  MCC  se culege  codul personal, cunoscut numai de posesor.9.6 Sfîrşitul lucrului la MCC9.6.1 La închiderea  întreprinderii sau la sosirea încasatorului, în caz dacă după grafic el soseşte înainte de închiderea întreprinderii:- casierul (operatorul) este obligat  să  pregătească  încasările băneşti şi alte documente de plată;- casierul (operatorul) împreună  cu responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii  întocmeaşte un act conform anexei  nr.4, privind sumele de bani restituite cumpărătorilor (clienţilor)  pentru mărfurile întoarse, anulează şi lipeşte bonurile de casă restituite pe o foaie de hîrtie şi le alătură împeună cu actul la darea de seamă, pentru a fi transmise şi păstrate în contabilitate;- casierul (operatorul) întocmeşte darea de seamă a casei şi  predă suma  încasată împreună cu darea de seamă responsabilului de activitatea financiară a  întreprinderii conform unui bon de intrare (livrare)  (la întreprinderi  mici,  cu 1-2 casieri, suma încasată se predă  nemijlocit încasatorului).9.6.2 Responsabilul de activitatea  financiară a întreprinderii împreună  cu casierul (operatorul) extrag din  MCC  (în careva MCC portative  imprimă)  banda de control  folosită  în timpul zilei, perfectează sfîrşitul benzii în acelaşi mod ca şi începutul ei, exercită operaţia de casă "închiderea schimbului" şi obţin, în aşa  mod, bonul dării  de seamă fiscală pe zi. Lipesc în partea întîi a RMCC bonul dării de seamă  fiscală pe zi, iar în partea a doua a RMCC înscriu datele  de totalizare din bonul dării de seamă fiscală pe zi şi semnează.9.6.3 Suma încasărilor trebuie să corespundă cu sumele imprimate pe banda de control, cu datele de totalizare din bonul dării de seamă fiscală pe zi, cu cele înscrise în partea a doua a RMCC şi trebuie  să coincidă  cu suma, predată de către casier (operator) responsabilului de activitatea  financiară a întreprinderii conform bonului de  intrare (livrare) sau împachetată în geanta încasatorului.9.6.4 În cazul că suma reală a încasărilor diferă de sumele imprimate pe banda de control, de datele de totalizare din bonul dării de seamă fiscală pe zi, de cele înscrise în partea a doua a RMCC, responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii  împreună  cu casierul (operatorul) sînt obligaţi să clarifice pricina divergenţei  şi lipsurile  sau  surplusurile băneşti se le fixeze în RMCC,  efectuînd  o înscriere specială.În baza rezultatelor controlului administraţia întreprinderii în caz de  lipsă a mijloacelor băneşti ia măsuri  pentru încasarea acestor sume de la persoanele vinovate în modul stabilit, iar în cazul constatării surplusurilor de mijloace băneşti - să le treacă la venituri în evidenţă pe seama rezultatelor activităţii economice.9.6.5 Terminînd perfectarea documentelor de casă casierul (operatorul) efectuează  deservirea  dintre  reparaţii  a MCC şi  o pregăteşte  pentru ziua următoare în conformitate cu cerinţele ghidului de  exploatare a acestui model de MCC. El trebuie să fie aprovizionat cu următoarele accesorii pentru îngrijirea MCC:- periuţe pentru  curăţirea caracterelor mecanismului de imprimare a bonurilor;- pensule pentru  vopsirea  pernuţelor  şi fusului  mecanismului  de imprimare a bonurilor;- pensete pentru înlăturarea benzii înfundate;- formalină sau  alte soluţii de dezinfectare periodică a sertarelor pentru bani ale MCC.9.6.6 După efectuarea deservirii tehnice casierul:- acoperă maşina  cu o prelată, deconectînd-o în prealabil de  la reţeaua de alimentare;- predă sub semnătură pentru  păstrare cheile de la MCC şi cabină responsabilului de activitatea financiară a întreprinderii.9.6.7 Responsabilul  de activitatea financiară a întreprinderii după primirea  tuturor documentelor  necesare  întocmeşte o dare de seamă generală pe ziua curentă după forma arătată în anexa nr.5. Darea de seamă generală împreună cu actele, dispoziţiile de încasare şi plată le transmite contabilităţii pînă la începerea următorului schimb.10. Regulile de securitate tehnicăÎn timpul lucrului şi deservirii tehnice a MCC casierii (operatorii) şi specialiştii CDT trebuie să respecte cerinţele de securitate tehnică, expuse în Regulile de securitate tehnică, Regulile de exploatare tehnică, Regulile de îngrijire a instalaţiilor electrice precum şi  în ghidul de exploatare a modelului concret de MCC:- locul de lucru al casierului trebuie să fie amenajat astfel încît lucrătorul să nu vină în contact cu dispozitivele de alimentare, barele prizei de pămînt, radiatoarele de încălzire, apeductul;- conectarea  MCC le reţeaua electrică trebuie făcută printr-o priză pusă la pămînt;- este interzisă  folosirea siguranţelor, care nu corespund curentului  electric, prevăzut de caracteristicile tehnice ale modelului respectiv şi introducerea MCC în circuit fără siguranţă;- înainte de a introduce MCC în circuit e necesar de examinat furca, firul  electric, priza şi de convins că toate se află în stare bună  (nu sînt ruperi, dezgoliri etc);- să nu uităm că la MCC cu deschidere automată a sertarului de bani, la eliberarea bonului de casă sertarul este împins sub acţiunea arcurilor cu, cel puţin, o treime din lungimea lui;- nu se admite  amestecul în lucrul MCC după punerea ei în funcţiune pînă la încheierea ciclului;- dacă MCC se opreşte din motive necunoscute sau se blochează pe neaşteptate (oprirea MCC fără închiderea ciclului de lucru) ea trebuie deconectată de la reţeaua de alimentare, lucrurile legate de controlul părţii electromecanice  a  MCC se vor efectua, folosind  transmisia  de mînă, nedepunînd eforturi prea mari;- este interzisă  deservirea  tehnică a MCC conectate la reţeaua  de alimentare electrică;- la sfîrşitul  lucrului  trebuie  deconectată MCC de  la  sursa de alimentare cu energie electrică şi scoasă furca din priză;- nu trebuie  admise  la  lucru  cu MCC persoanele  care  nu  cunosc regulile de exploatare şi tehnica securităţii;- în scopul asigurării securităţii muncii casierului (operatorului) cabina  trebuie  înzestrată cu un dispozitiv de chemare a paznicului  şi administraţiei, prevăzînd totodată iluminarea de avarie.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin DCIMCC26-11/2-22/02 din 14.03.17, MO78-84/17.03.17 art.584]

    anexa nr.2    [Anexa nr.2 modificată prin DCIMCC26-11/2-22/02 din 14.03.17, MO78-84/17.03.17 art.584] 

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin DCIMCC26-11/2-22/02 din 14.03.17, MO78-84/17.03.17 art.584]
    [Anexa nr.3 modificată prin DCIMCC03-05 din 12.09.07, MO157-160/05.09.07 art.596]
    [Anexa nr.3 modificată prin DCIMCC03-05 din 12.09.07, MO157-160/05.09.07 art.596]
    [Anexa nr.3 modificată prin DCIMCC01-05 din 24.01.08, MO97-98/03.06.08 art.302]
    [Anexa nr.3 modificată prin DCIMCC02/25.05.07, MO86-89/22.06.07 art.406]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin DCIMCC26-11 din 14.03.17, MO78-84/17.03.17 art.584]

    [Anexa nr.4 în redacţia DCIMCC4-05 din 18.08.06, MO146-149/15.09.06 art.501]

anexa nr. 5